Идеята за създаване на Сдружение на ветераните алпинисти в България възниква през 2012 г., но за начало се смята 25.02.2013 г., когато на хижа Рай се събират 32 души и се провежда Учредително събрание. На него са приети основните положения, регламентиращи дейността на Сдружението (име, цели, задачи, членство, органи на управление и т.н.), предвидени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Избрани са председател, Управителен съвет и Контролен съвет.

          В управителния съвет влизат:

Георги Петров – председател на Сдружението и

членове: Димитър Велков, Георги, Стоянов, Христо Христов, Стоян Стоянов, Марин Димитров и Георги Топалов

          Контролен съвет:

Красимир Балабанов, Пенко Райков, Тодор Апостолов

Под наименованието Сдружение на ветераните алпинисти в България „Мальовица“ новосъздадената организация е официално регистрирана на 29.07.2013 г. с решение № 333 по фирмено дело 104/2013 на Пловдивския окръжен съд с ЕИК 176551765 и регистрационно удостоверение № 170082242 от Агенция по вписванията.

С решение № 3 от 10.октомври 2014 г. Сдружението е член на БФКА.

Изготвен е календарен план за срещите и мероприятията на Сдружението за 2013 г.

Такива са провеждани и през следващите години, но част от материалите на Сдружението не бяха намерени след смъртта на председателя Георги Петров.

На 31.03.2021 г. почина Димитър Велков (член на управителния съвет), а на 17.04.2021 г. почина председателят на Сдружението Георги Петров. Това наложи избор на ново ръководство и решение как да продължим нататък. Затова на 08.05.2021 г. 23-ма членове на Сдружението се събраха на х. Среброструй, Плевен, да почетат паметта на приятелите, които вече не са между нас и се реши да се проведе Извънредно общо събрание. Такова бе насрочено за 16.07.2021 г. на х. Извора, Славянка планина. На събранието присъстваха 21 от 36 редовни членове на Сдружението. Отчете се дейността през 2020 г. и беше избрано ново ръководство.

          Управителен съвет:

Наско  Михайлов Сираков – председател

членове: Христо Илиев Христов, Тодор Георгиев Апостолов, Руси Дженев Босилков и Георги Иванов Топалов

          Контролен съвет:

Красимир Марков Балабанов, Пенко Илиев Райков, Христо Методиев Велков


За периода 07.2021 г. – 29.04.2023г. Сдружението се разрастна и членовете се увеличиха на 100. Увеличи се и броят на срещите, които се провеждаха на различни приятни и красиви места в България.

Поради изтичане на 5-годишния срок за регистрация на Сдружението на 29.04.2023 г. във Велико Търново се събраха 56 от членовете и се проведе Общо събрание, на което бе избрано ново ръководство с

председател Иван Кирилов Василев,

Управителен съвет: Георги Топалов, Христо Илиев, Христо Велков и Венелин Петров и

Контролен съвет: Пенко Райков, Красимир Балабанов и Хатче Адемова.