16-17.07.2021 г., х. Извора, Славянка планина

На 16.юли 2021 г., 18 ч. на х. Извора в Славянка планина се проведе Извънредно общо събрание на Сдружението, на което от общо 36 редовни членове присъстваха 21. На събранието Георги Топалов, член на УС, отчете дейността на Сдружението през