На 29.април от 17,00 ч. в ТУЦ „Момина крепоност“, местност Ксилифор, гр. Велико Търново ще се проведе Общото събрание на Сдружението на Ветераните Алпинисти в България „Мальовица“. Присъствието на повечето членове на Сдружението е желателно.

При липса на кворум на основание на чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 20(2) от Устава на Сдружението събранието се отлага с един час и ще се проведе от 18 часа на същото място и при същия дневен ред.

28.-30. април 2023 г., Велико Търново